محل برگزاری مسابقات صفحه آغازین
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

مجموعه تصاویر منتخب از مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در سال ۱۳۸۸

فوتبال ورزشی پر تحرك و پر هيجان است كه به دليل اين هيجان و سرعت بازی،‌ در بسيار از مواقع صحنه‌هايي را كه در زمان مشاهده مسابقه از آن ها غافل هستيم در دام عدسي دوربين شكار مي‌شوند. تماشاي اين صحنه‌ها كه گاهي بسيار عجيب و باور نكردني است مي‌تواند براي شما بيننده عزيز جالب و سرگرم كننده باشد.

در صورت تمايل به ارسال تصاوير خود با نشاني مكاتبه فرماييد.

 

 

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته اول - ۱۵ آبان ۸۸

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
1 A نرم افزاری نقش بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
2   رایان گستر کامن گروه فن آوا تصاویر مسابقات
3 B مجتمع پایتخت بهسازان ملت تصاویر مسابقات
4   کرسی رایانه دایا سیستم تصاویر مسابقات
5 C خدمات انفورماتیک راهبر سازگار ارقام تصاویر مسابقات
6   همکاران سیستم شاتل تصاویر مسابقات
۷ D داده پردازی پویش برق فن آواران انیاک تصاویر مسابقات
۸   تهران فراژه پردازش موازی سامان تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته دوم - ۲۲ آبان ۸۸

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۹ E ندا پرداز انفورماتیک سازمان نظام صنفی تصاویر مسابقات
۱۰   افزار پرداز رمیس یاس ارغوانی تصاویر مسابقات
۱۱ F به پرداخت ملت اسوه ایران تصاویر مسابقات
۱۲   افرانت فراگستر تصاویر مسابقات
۱۳ G نوین تک سیستم روزبهان تراشه سبز تهران تصاویر مسابقات
۱۴   خدمات ماشینی تامین چارگون تصاویر مسابقات
۱۵ H امن افزار گستر شریف خدمات انفورماتیک تصاویر مسابقات
۱۶   تک دیتا آماک کوشا تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته سوم - ۲۹ آبان ۸۸

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۱۷ A رایان گستر کامن بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
۱۸   نرم افزاری نقش گروه فن آوا تصاویر مسابقات
۱۹ B کرسی رایانه بهسازان ملت تصاویر مسابقات
۲۰   مجتمع پایتخت دایا سیستم تصاویر مسابقات
۲۱ C همکاران سیستم سازگار ارقام تصاویر مسابقات
۲۲   خدمات انفورماتیک راهبر شاتل تصاویر مسابقات
۲۳ D تهران فراژه فن آواران انیاک تصاویر مسابقات
۲۴   داده پردازی پویش برق پردازش موازی سامان تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته چهارم - ۶ آذر ۸۸

بازی گروه تیم یک ت دو تصاویر
۲۵ E افزار پرداز رمیس سازمان نظام صنفی تصاویر مسابقات
۲۶   ندا پرداز انفورماتیک یاس ارغوانی تصاویر مسابقات
۲۷ F افرانت اسوه ایران تصاویر مسابقات
۲۸   به پرداخت ملت فراگستر تصاویر مسابقات
۲۹ G خدمات ماشینی تامین تراشه سبز تهران تصاویر مسابقات
۳۰   نوین تک سیستم روزبهان چارگون تصاویر مسابقات
۳۱ H تک دیتا خدمات انفورماتیک تصاویر مسابقات
۳۲   امن افزار گستر شریف آماک کوشا تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته پنجم - ۱۳ آذر ۸۸

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۳۳ A گروه فن آوا بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
۳۴   نرم افزاری نقش رایان گستر کامن تصاویر موجود نیست
۳۵ B دایا سیستم بهسازان ملت تصاویر مسابقات
۳۶   مجتمع پایتخت کرسی رایانه تصاویر مسابقات
۳۷ C شاتل سازگار ارقام تصاویر مسابقات
۳۸   خدمات انفورماتیک راهبر همکاران سیستم تصاویر مسابقات
۳۹ D پردازش موازی سامان فن آواران انیاک تصاویر مسابقات
۴۰   داده پردازی پویش برق تهران فراژه تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته ششم - ۲۰ آذر ۸۸

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۴۱ E یاس ارغوانی سازمان نظام صنفی تصاویر مسابقات
۴۲   ندا پرداز انفورماتیک افزار پرداز رمیس تصاویر مسابقات
۴۳ F فراگستر اسوه ایران تصاویر مسابقات
۴۴   به پرداخت ملت افرانت تصاویر مسابقات
۴۵ G چارگون تراشه سبز تهران تصاویر مسابقات
۴۶   نوین تک سیستم روزبهان خدمات ماشینی تامین تصاویر مسابقات
۴۷ H آماک کوشا خدمات انفورماتیک تصاویر مسابقات
۴۸   امن ازار گستر شریف تک دیتا تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور یک هشتم نهایی - هفته هفتم - ۲۷ آذر ۸۸

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۴۹ آماک کوشا بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
۵۰ خدمات انفورماتیک گروه فن آوا تصاویر مسابقات
۵۱ خدمات ماشینی تامین مجتمع پایتخت تصاویر مسابقات
۵۲ تراشه سبز تهران بهسازان ملت تصاویر مسابقات
۵۳ فراگستر خدمات انفورماتیک راهبر تصاویر مسابقات
۵۴ اسوه ایران شاتل تصاویر مسابقات
۵۵ ندا پرداز انفورماتیک پردازش موازی سامان تصاویر مسابقات
۵۶ سازمان نظام صنفی فن آواران انیاک تصاویر مسابقات

 

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور یک چهارم نهایی - هفته هشتم - ۴ دی ۸۸

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۵۷ فن آواران انیاک بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
۵۸ ندا پرداز انفورماتیک خدمات انفورماتیک تصاویر مسابقات
۵۹ اسوه ایران مجتمع پایتخت تصاویر مسابقات
۶۰ خدمات انفورماتیک راهبر تراشه سبز تهران تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور نیمه نهایی- هفته نهم - ۱۱ دی ۸۸

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۶۱ مجتمع پایتخت بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر مسابقات
۶۲ تراشه سبز تهران خدمات انفورماتیک تصاویر مسابقات

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور نهایی - هفته دهم - ۱۸ دی ۸۸

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۶۳ - رده‌بندی خدمات انفورماتیک بهینه سازان اطلاعات پویا تصاویر موجود نیست
۶۴ - نهایی تراشه سبز تهران مجتمع پایتخت تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 
نتایج مسابقه نهایی - رده‌بندی
خدمات انفورماتیکمقام سوم
0 - 3
بازی ۶۳
بهینه سازان مقام چهارم
نتایج مسابقه نهایی - فینال
تراشه سبز تهران
 -
بازی ۶۴
مجتمع پایتخت
نشان حامیان

مشاهده فهرست حامیان
نتایج مسابقات تیم‌ها

نتیج مسابقات تیم‌هی شرکت کنندهسوابق نتایج مسابقات انجام شده توسط هر تیم ب اساس گروه‌بندی موجود در صفحه نتایج قرار داده شده اس. با تجه به نظر سنجی‌های انجام شده، هدف از انجام این کار سهولت در دسترسی به این اطاعات توسط بازدیدکنندگان می‌باشد.

مشاهده صفحه نتاج مسابقات

  بازدیدهای این صفحه: 34072 بار

 

 

  تیم‌های حاضر  |  جدول گروه‌بندی  |  نتایج مسابقات  |  جدول زمان‌بندی  |  مجموعه تصاویر  |  اخبار
 
 

 

Powered and development by Adamak.net

http://www.adamak.net 

 
Google Analytics Alternative